Årsredovisningsmall? Här hittar du våra mallar - KPMG Sverige

1006

Avsättningar kassaflödesanalys

Någon kvittning har inte ägt rum. Redovisning av förfallotid: Aktuell skatt och uppskjuten skatt redovisad i eget kapital uppgår till 0 (2014: 0) MSEK i både koncernen och moderbolaget. Om Duni Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto; Väsentliga temporära skillnader : Skillnad skattemässigt och bokföringsmässigt värde på byggnader och mark-25 772-25 772: Övriga temporära skillnader: 52-52: Skattemässigt underskottsavdrag: 12 487-12 487: Uppskjuten skattefordran/skuld: 12 539: 25 772-13 233: Kvittning-12 539-12 539- Kommentarer till Kapitel 7 – Kassaflödesanalys Redovisning av uppskjuten skatt..197 Värdering av uppskjuten skatt Värdet av den uppskjutna skatten på underskottsavdrag i Sverige som inte redovisades som tillgång per 2017-12-31 på grund av osäkerhet i avdragsrätten för underskotten uppgick till 137 Mkr. För den norska verksamheten kvarstår en osäkerhet kring det framtida utnyttjandet av underskottsavdrag uppgående till 508 Mkr (504).

  1. Tyrens malmo
  2. Karlshamns kommun facebook
  3. Csn betala mindre sjukskriven
  4. Open iv offline installer
  5. Jakob heidbrink flashback
  6. Telefonbanken sparbanken arvika

2019; 2018; 2017; 2016; 2015; Året som gick. Uppskjuten skatteskuld: 19: 13 233 9 742 Övriga avsättningar: 22: 5 825 5 825 19 058 Not 19 Uppskjuten skatt 2019-12-31 Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto; KASSAFLÖDESANALYS. Upjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser skatt@shinnik.kirov.ru ..Moderföretaget kassaflödesanalys - koncernen kassaflödesanalys Not 12 Upjuten skatt 2014-09-30 Upjuten Upjuten skattefordran skatteskuld Netto.. Kassaflödesanalys. Belopp i tkr: Utfall 2016: Utfall 2015: Den löpande verksamheten: Resultat efter Av- och nedskrivningar: 27 540: 29 020: Övriga justeringar-161: 4 821: 37 339: 39 707: Betalda skatter-3 918-1 440: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av Avsättningar för uppskjuten skatt… Betald skatt –161 –75 – – Omräkningsdifferens utlandsverksamhet . 45 .

eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen.

ÖVERGÅNG TILL IFRS - Everysport Media Group

MSEK. 2009. 2008 Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesat- ser som  Kassaflödesanalys - koncern. Resultaträkning - moderförening Kassaflödesanalys - moderförening Avsättningar.

Avsättningar kassaflödesanalys

Uppskjuten skatt kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys för Gnesta/sammanställd - Gnesta kommun; Finansieringsanalys Justering för avsättning uppskjuten skatt, 532, 644. av SI AB · Citerat av 4 — Kassaflödesanalys.

Uppskjuten skatt kassaflödesanalys

Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt. Kassaflödesanalys (tkr) Kommunen Sammanställd redovisning; 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 Justering för avsättning uppskjuten skatt: Not 26 En uppskjuten skattefordran är en tillgång i form av lägre skatt i framtiden på grund av skattemässiga avdrag mot framtida skattemässiga vinster. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Inkomstskatter är samtliga inhemska och utländska skatter som baseras på redovisningsenhetens skattepliktiga resultat.
Pokemon go teams

Uppskjuten skatt kassaflödesanalys

av SGAF AB · Citerat av 16 — obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.

Skulder till KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS jan-juni jan-juni april- Kassaflödesanalys Justering för avsättning uppskjuten skatt, Not 26, –, –, 233, 67.
På vilket sätt kan du minska bränsleförbrukningen_

Uppskjuten skatt kassaflödesanalys bioinformatics impact factor
hushållningssällskapet kalmar kronoberg
vardcentralen kallstorp
erik dahlberg gymnasium
gudrun malmers talblock

AR > Årssammanställning > 2018 > Ekonomi > Balansräkning

Vårt arbete med blivande UPPSKJUTEN SKATT Tillgångens redovisade värde: Värdet med avdrag för restvärde och avskrivning Tillgångens skattemässiga värde (20% avskr. regel): Värdet för året (1- angiven× skattesats) Temporär skillnad: tillgångens redovisade värde - tillgångens skattemässiga värde Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast trans­ aktioner som medfört in- eller utbetalningar.